Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, k.ú. Mohelnice

Od března jsme realizovali stavbu, která spočívala ve zhotovení vodovodního potrubí v ul. Spartakiádná v Mohelnici z tvárné litiny DN 80 v délce 96,49m, včetně přepojené 4 ks vodovodních přípojek a uvedením zpevněných ploch do původního stavu.

Část stavby byla realizována bezvýkopovou metodou pokládky, tzv. „berstliningem“ v celkové délce 26,52m.