Oprava komunikací v Koclířově

Na základě výběrového řízení realizuje v Koclířově opravu místní komunikace I. a II. etapu, opravu komunikace v místech odbočky na Dětřichov, k fotbalovému hřišti a plocha před váhou o celkové ploše 1955 m2, včetně opravy uličních vpustí a odvodnění vozovky.

Stavební úprava vodovodu v ul. Spartakiádní, k.ú. Mohelnice

Od března jsme realizovali stavbu, která spočívala ve zhotovení vodovodního potrubí v ul. Spartakiádná v Mohelnici z tvárné litiny DN 80 v délce 96,49m, včetně přepojené 4 ks vodovodních přípojek a uvedením zpevněných ploch do původního stavu.

Část stavby byla realizována bezvýkopovou metodou pokládky, tzv. „berstliningem“ v celkové délce 26,52m.

UPOZORNĚNÍ

Dne 16.9.2015 došlo k odcizení firemní dokumentace, včetně elektronických záznamů z kanceláře firmy. Při jednání se společností AVJ-STAVBY s.r.o. prosíme o důkladné ověření totožnosti jednajícího.

Splašková kanalizace Mohelnice-západ

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme v Mohelnici splaškovou kanalizaci v ulicích Sportovní, Havlíčkovo náměstí, Zahradní a Jiráskova v celkové délce 552 m z PP DN 250, včetně přeložek vodovodu v celkové délce 190 m.

http://www.hornipomoravi.cz/

ČOV Loštice

V rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojektu Horní Pomoraví II – jih realizujeme na ČOV  Loštice propojovací potrubí v celkové délce 78,76 m z PE 100 d 140, Sklolaminátu DN 600, PP DN 200, ŽB DN 1000, včetně přípojky pitné vody

http://www.hornipomoravi.cz/